Klubmodul henter siden
Senior
S03
Vejledning
1. Er det første gang du tilmelder dig? Så skal du oprette en profil her  
2. Ellers skal du logge ind for at tilmelde dig.
Info
Læs mere
U2VuIFMwMyBob2xkZXQgZXIgcHJpbcOmcnQgdHLDpm5pbmcgZm9yIGRlbHRhZ2VyZSBww6UgZXQgYWYgdm9yZXMgdmV0ZXJhbiBob2xkIGVsbGVyIHNwaWxsZXJlLCBkZXIgdGlkbGlnZXJlIGhhciBzcGlsbGV0IHDDpSBldCByaW1lbGlndCBuaXZlYXUsIG9nIHNvbSBlZnRlciBlbiBwYXVzZSDDuG5za2VyIGF0IGJlZ3luZGUgYXQgc3BpbGxlIGlnZW4uIEFsZGVyZW4gdmFyaWVyZXIgdHlwaXNrIGZyYSBjYSAzMCB0aWwgKzYwIMOlci4gIERlciBzcGlsbGVzIDMgcnVuZGVyIGFmIDQwIG1pbnV0dGVyIG9nIGplZyBtYXRjaGVyIHJ1bmRlcm5lIGVmdGVyIGJlZHN0ZSBldm5lLCBzw6UgYWxsZSBmw6VyIG5vZ2xlIGrDpnZuYnlyZGlnZSBrYW1wZS4gVmkga8OmbXBlciBhbGxlLCBzw6Ugc3ZlZGVuIGRyaXZlciwgbWVuIGRldCBiZWRzdGUgZXI6IGF0IHZpIGhhciBkZXQgcmlndGlnIHNqb3Z0IG9nIGh5Z2dlbGlndCBzYW1tZW4u
Startdato
01.09.2021
Slutdato
30.04.2022
Tid/Sted
Torsdag 19:30-21:30 Hollænderhallen, HH: Bane 1-12
Pris
1550,00 kr.