Senior

Info
Klik venligst her for at læse hele beskrivelsen

S99
Tirsdag Tid: 10:00 - 11:00
Sted: Hollænderhallen, HH: Bane 1-12
Holdkampskontingent. Banespillere, som spiller holdkampe samt medlemmer der ikke har banetid men spiller holdkampe. Bemærk at dette IKKE er en fælles træning udlukkende en løsning for at oprette holdkampsbetaling..
Periode: 01.09.2021 - 30.04.2022
Tilmeldte: 0/100
Pris: 200 kr.
Tilmeld

S01
Tirsdag Tid: 18:30 - 20:30
Sted: Hollænderhallen, HH: Bane 1-12
Torsdag Tid: 18:30 - 20:30
Sted: Hollænderhallen, HH: Bane 1-12
Seniortræner: Gregers Schytt /
Periode: 01.09.2021 - 30.04.2022
Tilmeldte: 22/30
Pris: 2850 kr.
Tilmeld

S03
Torsdag Tid: 19:30 - 21:30
Sted: Hollænderhallen, HH: Bane 1-12
Veterantræner: Mik Jørgensen /
U2VuIFMwMyBob2xkZXQgZXIgcHJpbcOmcnQgdHLDpm5pbmcgZm9yIGRlbHRhZ2VyZSBww6UgZXQgYWYgdm9yZXMgdmV0ZXJhbiBob2xkIGVsbGVyIHNwaWxsZXJlLCBkZXIgdGlkbGlnZXJlIGhhciBzcGlsbGV0IHDDpSBldCByaW1lbGlndCBuaXZlYXUsIG9nIHNvbSBlZnRlciBlbiBwYXVzZSDDuG5za2VyIGF0IGJlZ3luZGUgYXQgc3BpbGxlIGlnZW4uIEFsZGVyZW4gdmFyaWVyZXIgdHlwaXNrIGZyYSBjYSAzMCB0aWwgKzYwIMOlci4gIERlciBzcGlsbGVzIDMgcnVuZGVyIGFmIDQwIG1pbnV0dGVyIG9nIGplZyBtYXRjaGVyIHJ1bmRlcm5lIGVmdGVyIGJlZHN0ZSBldm5lLCBzw6UgYWxsZSBmw6VyIG5vZ2xlIGrDpnZuYnlyZGlnZSBrYW1wZS4gVmkga8OmbXBlciBhbGxlLCBzw6Ugc3ZlZGVuIGRyaXZlciwgbWVuIGRldCBiZWRzdGUgZXI6IGF0IHZpIGhhciBkZXQgcmlndGlnIHNqb3Z0IG9nIGh5Z2dlbGlndCBzYW1tZW4u
Periode: 01.09.2021 - 30.04.2022
Tilmeldte: 9/30
Pris: 1550 kr.
Tilmeld

Hollænderhallen/HH: Bane 1-12

Tirsdag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10.00SEN S99
10.15 200.-
10.30
10.45
11.00            
11.15            
11.30            
11.45            
12.00            
12.15            
12.30            
12.45            
13.00            
13.15            
13.30            
13.45            
14.00            
14.15            
14.30            
14.45            
15.00            
15.15            
15.30            
15.45            
16.00            
16.15            
16.30            
16.45            
17.00            
17.15            
17.30            
17.45            
18.00            
18.15            
18.30SEN S01      
18.45 2850.-      
19.00      
19.15      
19.30      
19.45      
20.00      
20.15      
20.30            
20.45            
21.00            
21.15            
Torsdag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10.00            
10.15            
10.30            
10.45            
11.00            
11.15            
11.30            
11.45            
12.00            
12.15            
12.30            
12.45            
13.00            
13.15            
13.30            
13.45            
14.00            
14.15            
14.30            
14.45            
15.00            
15.15            
15.30            
15.45            
16.00            
16.15            
16.30            
16.45            
17.00            
17.15            
17.30            
17.45            
18.00            
18.15            
18.30SEN S01    
18.45 2850.-    
19.00    
19.15    
19.30SEN S03
19.45 1550.-
20.00
20.15
20.30        
20.45        
21.00        
21.15