Indkaldelse til Generalforsamling 2022 i Dragør Badminton, Mandag den 9. maj kl. 18.30, Mødelokale 3+4 i Hollænderhallen

Kære medlem af Dragør Badminton, herunder dagsorden for årets Generalforsamling i Dragør Badminton.

Tilmelding til Generalforsamlingen er obligatorisk og skal ske senest den 1. maj 2022. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. maj 2022.

Tilmelding og forslag kan sendes på mail til undertegnede ved at besvare denne besked.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Formanden, Ungdomsformand og Seniorformand aflægger beretninger.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jvf. $13.

Ikke på valg:

Kasserer Jan Erland Petersen (valgt for 2 år i 2021), Jan har meddelt at han ikke genopstiller i 2023

Ungdomsudvalgsformand Jesper Høj Stjernholm (valgt for 2 år i 2021), Jesper har meddelt at han stopper i bestyrelsen og træder ud af USU. Der skal derfor vælges en ny ungdomsformand for 1 år.

Seniorspilleudvalgsformand Martin Berg (valgt for 2 år i 2021)

Bestyrelsesmedlem (Vakant, vælges ulige år)

På valg:

Formand Morten Jensen (valgt for 2 år i 2020), villig til genvalg under forudsætning af at ungdomsudvalgsformandsposten besættes

Bestyrelsesmedlem Anders Mosegaard (valgt for 2 år i 2020), ikke villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem Mark Haals (valgt for 2 år i 2020), villig til genvalg

Som det fremgår, er der 3 vakante poster i bestyrelsen. Det er meget vigtigt at disse poster besættes for at vi kan have en velfungerende forening.

6. Valg af revisorer og suppleant, jvf. $5.

Til revision af klubbens regnskab vælger generalforsamlingen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for et år ad gangen.

7. Eventuelt.


Med venlig hilsen

Morten Jensen, Formand Dragør Badminton